PRIVACYVERKLARING

GROUP MACHIELS WAARDEERT UW PRIVACY

We hopen dat deze privacyverklaring u helpt te begrijpen welke informatie Group Machiels en Vestio van u kan verzamelen voor communicatie in het kader van projectontwikkeling van Group Machiels en Vestio en hoe wij dergelijke informatie behandelen en gebruiken na verzameling.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Group Machiels en Vestio in het kader van de informatie verzameld via deze website met betrekking tot de commerciële verkoop en ontwikkeling van het woonproject Ter Dauten. Het is belangrijk om te weten dat Group Machiels en Vestio niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor het privacybeleid van andere websites en bronnen.

Deze privacyverklaring wordt van kracht vanaf 25 mei 2018.

Wanneer belangrijke wijzigingen in dit document worden aangebracht, zullen we u nogmaals om uw toestemming vragen. Group Machiels en Vestio respecteren de privacy van alle gebruikers van deze website en diensten die hieruit voortvloeien en zorgen ervoor dat de door u verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld.

1. Identiteit en contactgegevens

Vestio is de commerciële benaming van de onderneming Vamos vastgoed nv met maatschappelijke zetel in Hasselt, Havermarkt 22, 3500 Hasselt, België ingeschreven onder ondernemingsnummer BE 0880.923.316. Vamos vastgoed nv treedt op als verwerkingsverantwoordelijke in het kader van deze privacyverklaring.

2. Waarom? (verwerkingsdoeleinden & rechtsgrond voor de verwerking)

Wij willen graag enkele persoonsgegevens van u verzamelen zodat u geïnformeerd kan blijven over het woonproject Ter Dauten en ontwikkelingen van onze andere woonprojecten. Deze persoonsgegevens zullen m.a.w. worden gebruikt voor communicatiedoeleinden. We willen u o.a. op de hoogte houden van evoluties van dit project en andere woonprojecten die we ontwikkelen en voor u interessant kunnen zijn.

Wij kunnen en zullen dit echter alleen maar doen wanneer wij daarvoor uw actieve toestemming hebben verkregen. U kan apart uw toestemming geven voor verschillende communicatiekanalen (e-mail, post, sms, …) en bovendien steeds uw persoonlijke voorkeuren aanpassen.

U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. In dat geval zullen wij vanaf de intrekking uw persoonsgegevens deze niet meer verwerken voor communicatiedoeleinden. De intrekking van uw toestemming doet echter géén afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. U kan uw toestemming m.a.w. enkel intrekken voor de toekomst en niet voor het verleden.

Wij nemen ten slotte geen automatische beslissingen (al dan niet op basis van profilering) die op enigerlei wijze op u van invloed zijn.

3. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

a) Persoonsgegevens die we van u zelf ontvangen

Concreet zijn we geïnteresseerd in de volgende persoonsgegevens die we zullen bijhouden:

Naam
Voornaam
E-mailadres
Telefoonnummer
Postadres

De verstrekking van deze persoonsgegevens is geen wettelijke of contractuele verplichting, noch een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. U bent geenszins verplicht om de persoonsgegevens te verstrekken.

b) Persoonsgegevens die we automatisch ontvangen

Daarnaast kunnen we sommige persoonsgegevens verzamelen door het gebruik van cookies via onze website www.terdauten.be.

Sommige andere (persoonlijke) gegevens kunnen worden verzameld zonder het gebruik van cookies. Ze kunnen alleen worden gelezen en gebruikt tijdens uw bezoek aan onze website:

Uw TCP / IP-adres;
Uw browsersysteem;
De laatst bezochte internetpagina.

c) Persoonsgegevens die we van derden ontvangen

Wanneer we persoonsgegevens van derden ontvangen, zullen we u persoonlijk informeren. Group Machiels en Vestio hebben echter niet de intentie om dit in de toekomst te doen.

4. Ontvangers van de persoonsgegevens

Group Machiels en Vestio werken samen met HANDS MEDIAROUTING, een adviesbureau op het gebied van public relations en communicatie. Zij zullen de acties voor Group Machiels en Vestio uitrollen, waartoe zij dus ook kennis zullen krijgen van voormelde persoonsgegevens.

Ook andere partners waarmee Group Machiels en Vestio samenwerken, kunnen kennis krijgen van uw persoonsgegevens, maar wij zorgen ervoor dat wij énkel samenwerken met partners die de waarborgen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming[1] respecteren.

5. Doorgifte aan derde landen of internationale organisatie

De persoonsgegevens die wij van u ontvangen, zullen niet naar landen buiten de Europese Economische Ruimte worden doorgegeven, zodat de beginselen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming steeds van toepassing zijn.

6. Bewaartermijn

We zullen uw persoonsgegevens maar bewaren zolang als nodig voor hogervermelde doeleinden en op voorwaarde dat u uw toestemming niet terug intrekt.

7. Rechten

Gelet op het belang van privacy, geniet u als betrokkene van enkele rechten in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Zo heeft u het recht op inzage, rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Als u geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten wenst te ontvangen, kan u op elk moment en zonder motivatie bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor deze doeleinden (“unsubscribe”). U kan dit doen door ons een e-mail te sturen of door contact met ons op te nemen op het volgend e-mailadres: info@vestio.com. U kan dit ook doen door te klikken op de link ‘afmelden’ in onze commerciële e-mails.

Wanneer u van oordeel bent dat uw privacy niet wordt gerespecteerd, hebt u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Meer concrete informatie over de voorwaarden voor deze rechten, vindt u op de volgende website: https://www.privacycommission.be/nl/rechten-van-de-betrokkene.

8. Veiligheid

Group Machiels en Vestio hebben alle gepaste maatregelen genomen om raadpleging door onbevoegden, ongepast gebruik en onnauwkeurigheid van uw persoonlijke informatie te voorkomen.

9. Nauwkeurigheid van de verzamelde informatie

Group Machiels en Vestio zullen op eigen initiatief persoonsgegevens corrigeren of wissen die onvolledig, foutief of verouderd zijn. U hebt steeds het recht om uw persoonsgegevens te openen en aan te passen. We raden u aan uw contactinformatie en alle andere informatie die u hebt ingegeven accuraat, volledig en up-to-date te houden.

10. Contactgegevens

Voor al uw vragen met betrekking tot deze privacyverklaring, dient u contact met ons op te nemen op het e-mailadres: contact@machiels.com. We vragen ook om u te identificeren zodat we zeker weten dat u bent wie u zegt dat u bent. Bezorgt u ons spontaan een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart? Dan kunnen we u sneller verder helpen.

Als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u deze klacht per aangetekende brief richten aan het volgende adres:
Vamos vastgoed nv, Havermarkt 22, 3500 Hasselt.
Daarnaast kan u contact opnemen met uw gegevensbeschermingsautoriteit. In België is dit de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

[1] Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

Ga terug naar home